Säännöt

Uudet säännöt päivitetty 4.9.2018


1. §

Yhdistyksen nimi on Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry, sen kotipaikka on Tyrnävä ja toiminta-alue Tyrnävän kunta.

2.§

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueensa hevoskasvattajat ym. asianharrastajat järjestettyyn yhteistoimintaan hevostalouden ja jalostuksen edistämiseksi. Yhdistys koettaa toteuttaa tarkoitustaan:

 1. liittymällä jäseneksi Pohjanmaan Hevosjalostusliittoon sekä,
 2. ryhtymällä kaikenlaisiin muihin hevosjalostusta sekä hevosen käyttöä ja hoitoa edistäviin toimenpiteisiin; toimeenpanemaan näyttelyitä, kilpailuja, kursseja jne. sekä koettaen samalla olla paikkakunnan tarpeitten ilmi tuojana hevoskasvatusta koskevissa asioissa.

3.§

Yhdistyksen jäseniksi pääsee ilmoittamalla tietonsa jäsensihteerille ja maksamalla johtokunnan määrittämän jäsenmaksun, joka on ainaisjäsenmaksu sekä sitoutumalla noudattamaan näitä sääntöjä. Jäsensihteeri pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa, jossa mainitaan jäsenen täydellinen nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Yhdistys tarkistaa viiden vuoden välein jäsenistönsä ajantasaisuuden ilmoittamalla asiasta kokouskutsuissa, sähköpostilla, paikallislehdessä sekä paikallisilla ilmoitustauluilla. Viiden vuoden välein tehtävä jäsenkysely tapahtuu alkuvuodesta ja vastausaika on kuusi kuukautta ensimmäisestä ilmoituksesta lukien. Jäsenkysely tehdään vuosina 2025, 2030, 2035, 2040 jne..

4.§

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset:

 1. suorittamaan kaikki maksunsa täsmällisesti niille määrättyinä aikoina;
 2. toimimaan yleensä yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan edistämiseksi;
 3. ilmoittamaan viiden vuoden välein jäsenyytensä jatkumisesta.

5.§

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen jäsensihteerille, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ilmoitusvuoden lopussa on hän vapaa muista velvollisuuksistaan, paitsi jo maksettavaksi erääntyneistä maksuista. Jäsen, joka tahallisesti lyö laimin velvollisuuksiaan taikka on ilmeisesti haitaksi yhdistyksen toiminnalle, voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä samoilla velvoituksilla maksuihin nähden kuin omasta halustaan eroava jäsen.

Mikäli jäsen ei ilmoita jäsenyytensä jatkumisesta viiden vuoden välein tapahtuvassa jäsenkyselyssä, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä. Mikäli jäsen haluaa myöhemmin palata yhdistykseen, on hän velvollinen maksamaan voimassa olevan ainaisjäsenmaksun.

6.§

Yhdistyksen asioista päättävät sen kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Kokouskutsu ym. yhdistyksen kaikkia jäseniä koskevat tiedonannot on johtokunnan julkaistava pitäjän yleisillä ilmoitustauluilla, taikka yhdistyksen kokouksen määräämissä sanomalehdissä vähintään viikkoa ennen määräpäivää.

7.§

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni: valtakirjaa ei saa käyttää. Äänten ollessa tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa, jotka pyydettäessä toimitetaan suljetuin lipuin ja ratkaistaan tarpeen tullen arvalla. Yhdistyksen kokouksessa älköön jäsen ottako osaa sellaisen asian ratkaisuun, jossa hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan yhdistyksen edun kanssa.

8.§

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Päätöksistä, jotka tehdään yhdistyksen kokouksessa, on laadittava pöytäkirja ja on se kahden kokouksessa läsnä olleen jäsenen tarkistettava ja oikeaksi todistettava.

9.§

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta kuluneelta vuodelta.
 2. Esitetään edellisen vuoden tilit ja luetaan tilintarkastajain/toiminnantarkastajain lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, jäsensihteerille ja sihteerille.
 3. Laaditaan toimintaohjelma sekä tulo- että menoarvio alkaneelle vuodelle.
 4. Ainaisjäsenmaksun määrän tarkistaminen
 5. Toimitetaan vaalit:
 • Valitaan jäsenet johtokunnan eroavien sijaan;
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 • Valitaan jäsenmäärä oikeuttamat edustajat Hevosjalostusliiton kokouksiin sekä päätetään heidän matkakorvauksistaan.
 • Päätetään mahdollisista muutoksista yhdistyksen sääntöihin.

Vuosikokouksessa voidaan käsitellä muitakin johtokunnan tai muiden jäsenten esittämiä asioita, jotka eivät vaadi erikoisempaa valmistelua, sekä suorittaa muuta yhdistyksen toimintaan kuuluvaa ohjelmaa.

10.§

Yhdistyksen kokouksessa älköön tehtäkö päätöstä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen toiminnan lopettamisesta, ellei sellaista asiaa ole kokouskutsussa käsiteltäväksi mainittu.

11.§

Yhdistyksen asioita ja varoja hoitaa vuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu neljä vakinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Vuosittain eroaa näistä kaksi vakinaista jäsentä, ensimmäisenä vuotena arvan kautta, sittemmin palveluskautensa mukaan, sekä kaikki varajäsenet. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudestaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin sekä jäsensihteerin.

12.§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana ja on se päätösvaltainen kun jompikumpi puheenjohtajista ja kaksi jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan kokouksessa tehty pöytäkirja on hyväksyttävä viimeistään seuraavassa kokouksessa ja sen varmentavat allekirjoituksellaan puheenjohtaja ja sihteeri.

13.§

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

 1. Valvoa näiden sääntöjen noudattamista;
 2. Viipymättä toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset;
 3. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen rahavaroja ym. omaisuutta ja muutekin valvoa yhdistyksen etua;
 4. Kalenterivuosittain laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta sekä päättää yhdistyksen tilit;
 5. Valmistaa asioita ja ohjelmaa yhdistyksen kokouksiin;
 6. Käyttää yhdistyksen puhevaltaa sekä antaa siltä pyydettyjä lausuntoja ja tietoja hevosjalostusliitolle, viranomaisille ja virastoille.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi kerrallaan.

14.§

Puheenjohtajan tulee:

 1. Pitää lähinnä huolta edellisessä §:ssä mainittujen tehtävien toteutumisesta sekä valvoa, että yhdistyksen jäsenet ja toimihenkilöt täyttävät velvollisuutensa;
 2. Tarpeen vaatiessa kutsua johtokunta koolle sekä esittää asioita ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa;
 3. Kutsua johtokunnan puolesta jäsenet vuosikokoukseen sekä 8.§:ssä mainituissa tapauksissa ylimääräiseen kokoukseen.

Sihteerin velvollisuutena on olla pöytäkirjan pitäjänä yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto sekä ensikädessä laatia yhdistyksen toimintakertomus.

Sihteerin tulee:

 1. Johtokunnan määräämällä tavalla hoitaa ja säilyttää yhdistyksen rahavaroja ym. omaisuutta sekä pitää niistä tarkempaa kirjanpitoa;
 2. Kalenterivuosittain päättää yhdistyksen tilit sekä huolehtia ne kaikkine kirjoineen ja kuitteineen tarkastetuiksi ennen vuosikokousta:
 3. Puheenjohtajan kehotuksesta vuoden kuluessakin esittää tilikirjat näytteineen puheenjohtajalle ja johtokunnalle.
 4. Sihteerille kuuluu yhdistykset täydet tilinkäyttöoikeudet.

Jäsensihteerin tulee:

 1. Pitää 3. §:ssä säädettyä luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja kantaa yhdistyksen jäsenmaksut ym. tulot sekä puheenjohtajan määräyksen mukaan suorittaa yhdistyksen maksut. Kaikista tuloista ja menoista on jäsensihteerin annettava ja vaadittava kirjalliset todisteet;
 2. Jäsensihteerille kuuluu yhdistyksen täydet tilinkäyttöoikeudet.

15.§

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä johtokunnan kautta vuosikokouksessa. Jos muutosehdotusta kannattaa 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä, on asia käsiteltävä vähintään yhtä kuukautta myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa ja tultua sen siinäkin hyväksytyksi yhtä suurella äänten enemmistöllä pidetään asia päätettynä ja on muutokselle haettava asianomainen vahvistus. Samalla tavalla on tehtävä ehdotus ja päätettävä myös yhdistyksen toiminnan lakkauttamisesta.

16.§

Jos yhdistys päättää lakkauttaa toimintansa, on se velvollinen ennen hajoamistaan täyttämään kaikki sitoumuksensa sekä päättämään mahdollisesti ylijääneitten varojensa käyttämisestä tai luovuttamisesta johonkin lähialueen hevosjalostusta tai hevostaloutta edistävään tarkoitukseen. Kokouksesta, jossa tässä §:ssä mainittu asia tulee käsiteltäväksi, on yhdistyksen ilmoitettava Hevosjalostusliiton johtokunnalle vähintään viikkoa ennen kokousta.Pottu Cup Säännöt


Kilpasarjan järjestää Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry.

1. Pottu Cupiin voivat osallistua ratsukot, jotka eivät ole kisanneet 2-tasolla (entinen aluetaso).

Osakilpailupisteet ovat ratsukko kohtaisia. Sama ratsastaja voi kuitenkin osallistua sarjaan useammalla ratsulla.

2. Pottu Cup on harjoitustason kilpailu, johon ei tarvitse kilpailulupaa. Osakilpailut ratsastetaan omalla vastuulla.

3. Osakilpailuja on kolme. Tapahtumatoimikunta päättää vuosittain mitä kilpailuja osakilpailut ovat. Ne voivat olla este, koulu, maastoeste, hevos/poni agility (taitoarvostelu) yms.

4. Kilpailun taso.

Estekilpailuissa korkeus 50-60cm, koulukisoissa taso Helppo C.

5. Osakilpailuista ratsukko kerää pisteitä sijoituksen perusteella.

Voittaja saa 10 pistettä

Toiseksi tullut saa 8 pistettä

Kolmanneksi tullut saa 6 pistettä

Neljänneksi tullut saa 4 pistettä

Hyväksytystä suorituksesta saa 2 pistettä

Osallistumisesta saa yhden pisteen

6. Osakilpailuissa jaetaan palkinnot kilpailukutsun mukaisesti.

7. Pottu cupin voitto ratkeaa viimeisessä osakilpailussa. Ratsukkojen pisteet lasketaan yhteen jokaisesta osakilpailusta. Tasapiste tilanteessa kouluratsastus osakilpailun sijoitus ratkaisee.

8. Palkintojen jako suoritetaan viimeisessä osakilpailussa. Voittaja palkitaan pokaalilla ja tuotepalkinnolla.

© 2016 Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita